Thông tin về việc tặng sample

400,000 đ – 799,000 đ = Sample Ngẫu Nhiên.

800,000 đ – 1,999,000 đ = Sample tự chọn.

2,000,000 đ – 3,499,000 đ = Mini-Sized Ngẫu Nhiên.

4,000,000 đ+ = Mini-sized tự chọn.